sexta-feira, 30 de março de 2007

Surat Protestu husi FRETILIN ba Forsa Defesa Australia nian - Tradusaun ba Tetum

FRENTE REVOLUCIONÁRIA DO TIMOR-LESTE INDEPENDENTE
FRETILIN

30 Marsu 2007

Forsa Defeza Austrália nian
Camp Phoenix
Caicoli, Dili
Timor-Leste

Atensaun: Brigadeiru Mal Rerden

Exmo. Senhor Brigadeiru Rerden,

Asuntu: Militar australianu asalta membru FRETILIN iha Gleno, Ermera, iha 26/3/07

Hau hakerek hó FRETILIN nia naran hodi ható keixa formal hasoru soldadus australianu ne’ebé asalta no halo umillasaun bá membru FRETILIN nian (hatún ninia dignidade), segunda feira kotuk, 26 Marsu 2007.

FRETILIN husu Forsa Defeza Austrália nian atu foti prosesu dixiplinar ba imi nia soldadus sira no hein pedidu deskulpa formal.

Insidente ne’e akontese bainhira delegasaun lideransa FRETILIN nian fila husi Gleno mai Dili, hafoin halao tiha kampaña ba populasaun Ermera nian atu hili Francisco Guterres “Lu Olo” hanesan Prezidente Repúblika. Hau hare’e rasik insidente ne’e , hau nia ekipa seguransa pesoal no ema seluk tan testemuña hanesan Harold Moucho (conselheiro politiku Lu Olo nian) no Lu Olo ninia ekipa seguransa.

Forsas Defeza Austrália nian tenta lori sira nia kareta atu haketak ami nia kareta ne’ebé halo parte karavana delegasaun lideransa FRETILIN ninian. Maibé, ami nia kareta sira la husik ADF nia kareta tama iha klaran. Tuir fali, enkuantu militar australianu ida se’e kilat ba kondutor kareta sira ne’e ida , militar australianu seluk ida dada sai militante FRETILIN ida husi kareta, sama nia no se’e kilat ba nia ulun. Bainhira militante FRETILIN tenta luta hassoru, soldadus australianu hakilar “ F…you. Hau sei oho ó” .

Hau nia seguransa pesoal ida tenta halo buat ruma, mai bé, militar australianu se’e kilat ba nia hodi obriga nia para. Soldadus australianus sira só hakotu sira nia hahalok ida ne’e hafoin sira nia komandante fó ordem ba sira.

FRETILIN laran hirus tebetebes tamba komportamentu soldadus australianus nian.
Karavana ne’e foin fila husi komísiu ne’ebé hetan susesu no halao ho dame. Militantes FRETILIN nian la iha kilat no la halo ameasa ba soldadus australianus sira. Soldadus australianus sira la iha razaun atu komporta hensan ne’e no ami la hatán komportamentu ida ne’e.

FRETILIN ható keixa ne’e, maibé, FRETILIN la’os atu buka deit konfrontasaun ho ADF. Ami hakarak deit katak hó keixa ne’e , ADF foti prosesu dixiplinar ida hodi, aban bai rua, labele akontese ta’an hanesan ne’e.

Hau husu barak ba Sr. Brigadeiru, atu hatete kedas mai ami sed-seda ADF atu halo kona ba insidente ne’e .

Ita bele tuúr hamutuk ba koalia kona ba insidente ne’e no ita bele telefona mai hau husi númeru (+670 723 0010).


KumprimentusMari Alkatiri
Sekretáriu Jeral FRETILIN nian
(tradusaun husi karta halo ho inglês ba Brigadeiru Rerden)
(surat original hakerek ho lian ingles)

0 comments: