segunda-feira, 26 de março de 2007

Vizita ba Kampu Deslokadus Tibar / Visita ao campo de deslocados de Tibar / Visit to Tibar IDP camp2 comments:

Anónimo disse...

Husi: FanTimor75-2006

Ba kamaradas hotu.

Se vota ba kamarada Lu Olo. ita MAUBERE oan sei hetan direitu ba naroman futuru nian no mos RAI TIMOR BA TIMOR OAN.

Se vota ba ema seluk ita Maubere oan sei hetan kolonialisasaun HUSI NEO KOLONIALISTAS sira no DOMINASAUN ESTRANGEIRUS iha ita nian rai laran.

Neduni MAUBERE sira ho NEON ida, LARAN ida no FUAN ida para VOTA KAMARADA LU Olo.

Viva FRETILIN
VIVA KAMARADA LU OLO
VIVA MAUBRE OAN KAER KUDATALIN
VIVA RAI TIMOR BA TIMOR OAN

Anónimo disse...

Husi: Indo75Aussie2007

Ohin loron iha rai Timor.

Hahaha Ema at sira mos la dukur atu ukun Rai Timor maibe KALAMAR MAUBERE mos la dukur tutuir hela sira.

Hodi nunee FRETILIN ho isin no kalamar maka hasoru sira.

Historia rai Timor repete fali ona.

Tinan 1975:

Partidus Politikus sira han malu iha rai Timor
Indonesia ulun nain sira preokupa loos ho politikus integrasionistas sira iha rai Timor para prepara invasaun.

Tinan 2007.

Partidus Politikus sira han malu iha rai Timor
Australianus ho Amerikanus ulun nain sira preokupa loos ho politikus integrasionistas sira iha rai Timor para prepara susur bokur MINA RAI ho GAS.

Ema sira nee mesak oen sira iha krize 1975 mak repete fali iha krize 2006.

Ema sira nee mesak Partidus Politikus Nain sira nebe halo kampanha iha 1975 mak repete fali kampanha iha 2007.

Neduni Kamaradas hotu tenki ho neon hader para VOTA KAMARADA Lu Olo.

VIVA FRETILIN
VIVA KAMARADA LU OLO
VIVA MAUBERE HASORU EMA AT SIRA PARA LABELE SUSU BOKUR POVO MAUBERE NIAN.